STOWARZYSZENIE KLUB ŻEGLARSKI „HORYZONT”

Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE PRZY ALEI JANA PAWŁA II 33

ZWOŁUJE

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

na dzień 02.03.2019 r. o godz. 10:00 w szkole prywatnej AMICUS w Cieplicach przy ul. Cieplickiej nr 16 z następującym porządkiem obrad: 

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków SKŻ HORYZONT

 2. Wybór Przewodniczącego WZC, Zastępcy i Sekretarza.

 3. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wnioskowej.

 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZC i jego zdolności do podjęcia uchwał.

 5. Przegłosowanie porządku obrad WZC.

 6. Sprawozdanie Zarządu za 2018 rok.

 7. Sprawozdanie finansowe SKŻ za 2018 rok.

 8. Sprawozdanie KWŻ za rok 2018.

 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium
  dla Członków Zarządu za rok 2018.

 10. Dyskusja nad sprawozdaniami (pkt. 6; 7; 8; 9)

 11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  za rok 2018.

 12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018.

 13. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018.

 14. Podjęcie uchwały zatwierdzającej wykonanie planu pracy i działań za rok 2018.

 15. Przerwa 10 min.

 16. Prezentacja założeń planu pracy i budżetu na rok 2019.

 17. Zgłaszanie wniosków do rozważenia przez WZC.

 18. Głosowania jawne (zgłoszonych wniosków).

 19. Sprawy różne.

 20. Zamknięcie obrad.

Uwaga: w przypadku braku kworum, zebranie odbędzie się w tym samym miejscu i dniu, lecz o godz. 10.30 – bez względu na ilość zebranych członków zwyczajnych i młodzieżowych.

Lista członków zwyczajnych i młodzieżowych uprawnionych do głosowania znajduje w siedzibie SKŻ HORYZONT, 58-506 Jelenia Góra, Al. Jana Pawła II 33 oraz na WZC.

Zarząd SKŻ „Horyzont”