STOWARZYSZENIE KLUB ŻEGLARSKI HORYZONT

z siedzibą w Jeleniej Górze przy Al. Jana Pawła II nr 33
zwołuje
ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
na dzień 5 marca 2016 r. o godz. 10.00 w szkole prywatnej AMICUS w Cieplicach
przy ul. Cieplickiej nr 16 z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków SKŻ HORYZONT (Komandor).
 2. Wybór Przewodniczącego WZC, Zastępcy i Sekretarza (Komandor).
 3. Wybór Komisji Skrutacyjno – Wnioskowej (Przewodniczący WZC – głosowanie jawne)
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZC i jego zdolności do podjęcia uchwał (Przewodniczący WZC)).
 5. Przegłosowanie porządku obrad WZC (Przewodniczący WZC – głosowanie jawne).
 6. Sprawozdanie Zarządu za 2015 rok (wykonanie planu pracy i innych działań – Komandor)
 7. Sprawozdanie finansowe SKŻ za 2015 rok (Wice-Komandor – Skarbnik SKŻ)
 8. Sprawozdanie z działalności szkółki OPTIMIST (Wice-Komandor d/s szkolenia młodzieży)
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Członków Zarządu za rok 2015 (Przewodniczący K.R.)
 10. Przedstawienie planu pracy i prowizorium budżetowego na rok 2016 (Komandor)
 11. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami i planami.
 12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2015 (uchwała nr 1/15/WZC)
 13. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla Członków Zarządu za rok 2015 (uchwała nr 2/15/WZC)
 14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015 (uchwała nr 3/15/WZC)
 15. Podjęcie uchwały zatwierdzającej wykonanie planu pracy i działań za rok 2015 oraz projektu planu pracy i planu wydatków na rok 2016 (uchwała nr 4/15/WZC)
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

Uwaga: w przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w tym samym miejscu i dniu lecz o godz. 11.00 – bez względu na ilość zebranych członków zwyczajnych.

Lista członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania znajduje w siedzibie SKŻ HORYZONT 58-506 Jelenia Góra Al. Jana Pawła II 33 pok. 207

Zarząd SKŻ HORYZONTOdpowiedz